Development Progress (Previous)

December 2021
Overall Development – Front View (December 2021)
Overall Development – Side View (December 2021)
Overall Development – Back View (December 2021)
Tower AB The New Duo (December 2021)
Tower C (December 2021)

Development Progress (Latest)

March 2022
Overall Development – Front View (March 2022)
Overall Development – Side View (March 2022)
Overall Development – Back View (March 2022)
Tower AB The New Duo (March 2022)
Tower C (March 2022)