Development Progress (Previous)

07 Jun 2023

Overall Development – Front View (07 Jun 2023)
Overall Development – Side View (07 Jun 2023)
Overall Development – Back View (07 Jun 2023)
Tower AB The New Duo (07 Jun 2023)
Tower C  (07 Jun 2023)

Development Progress (Latest)

13 Sept 2023

Overall Development – Front View (13 Sept 2023)
Overall Development – Side View (13 Sept 2023)
Overall Development – Back View (13 Sept 2023)
Tower AB The New Duo (13 Sept 2023)
Tower C (13 Sept 2023)